Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů

 1. jméno a kontaktní údaje správce: Gatum Group s.r.o., IČ 04153499, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, www.gatum.cz, e-mail: mail@gatum.cz
 2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní kontakt, e-mail, popřípadě další údaje, které poskytne uživatel webových stránek v rámci kontaktního formuláře buď prostřednictvím textového pole nebo nahraných příloh.
 3. Za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají? • osobní údaje se zpracovávají na základě platného právního důvodu, vyřízení žádosti a dotazů z kontaktních formulářů
 4. Jak jsou osobní údaje získávány? • osobní údaje jsou získávány přímo od klienta v souvislosti s plněním kontaktního formuláře
 5. Komu jsou osobní údaje poskytovány? • osobě zpracovávající účetnictví a spolupracovníkům, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů • orgánům, kterým povinnost poskytovat osobní údaje plyne ze zákona (např. Policie ČR, FÚ) • osobní údaje nejsou poskytovány žádným osobám mimo Evropskou unii
 6. V jakém termínu se osobní údaje likvidují? • osobní údaje jsou uchovávány jen po dobu trvání účelu zpracovávání nebo zákonné povinnosti uchovávání dokladů
 7. Jak jsou osobní údaje chráněny? • Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů jsou využívána technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření jsou pravidelně vyhodnocována a aktualizována.

Práva klienta:

 • právo na jasné a srozumitelné informace o tom, jak správce zpracovává osobní údaje klienta
 • právo na přístup k informacím, zda správce zpracovává osobní údaje klienta, a pokud ano, o jaké údaje se jedná.
 • právo na opravu, nesprávných a neúplných osobních údajů klienta
 • právo na výmaz osobních údajů:
  • pokud již nejsou dále potřebné pro další zpracování,
  • pokud klient odvolal souhlas s jejich zpracováním
  • pokud byly zpracovány nezákonně
  • pokud musejí být vymazány podle právních předpisů
 •  
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • právo na přenositelnost osobních údajů, které klient správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu.
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem.