Smart City

Pojem „Smart City“ neboli „chytré město“ je koncept fungování měst, který je založen na efektivním využívání zdrojů prostřednictvím optimálního zapojení dostupných technologií a procesů.

Jak reagovat na neustále se měnící svět a potřeby municipalit?
Jak zohlednit technologické trendy v podmínkách veřejné správy?
Jak vybírat z širokého portfolia přístupů, řešení a dodavatelů?

Chytrá města vnímáme jako komplexní organismus a prolínající se systémy. Podporujeme klienty během celého procesu – od přípravy konceptu, projektového řízení a facilitace komunikace, až po technický dohled při realizaci opatření.

Udržitelnost

Zvolené přístupy respektují sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost.

Koncepčnost

Navrhovaná řešení nejsou samoúčelná, jsou opodstatněná, s jasným průběhem a cílem.

Synergie

Realizovaná opatření generují několik efektů, vzájemnou provázaností dosahují vyššího účinku.

Spolupráce

Důraz na mezioborovou spolupráci a konsensus napříč partnery v území.

Financovatelnost

Využívání vícezdrojového financování a zohlednění dlouhodobé finanční udržitelnosti.

Odolnost

Zvyšování odolnosti lidí, komunit, místní ekonomiky, životního prostředí i infrastruktury.

Inovativnost

Zaváděné procesy i technologie přináší něco nového, pozitivní změnu, zlepšují současný stav.

Účelnost

Aktivní řešení konkrétních potřeb či požadavků města a jeho obyvatel.

Princip krátkých vzdáleností

Upřednostňování lokálních řešení a podpora soběstačnosti.

Stimulace

Podněcování rozvoje přátelského prostředí a celospolečenské aktivity na úrovni jednotlivců a komunit.

Náš přístup

Spolupracujeme s ministerstvy, kraji, městy, firmami
i výzkumnými organizacemi.

Ukázkový referenční projekt

Klient: Město
Aktivita: Zpracování strategie a podpora implementace

Počet
obyvatel

50 tisíc +

Hodnota
zakázky

1 mil. Kč +

Tematických
vertikál

8

Navržených
opatření

65 +

Detailních
záměrů

10

Analýza
návštěvnosti

1

Navrhli jsme postup realizace centrálního parkovacího informačního systému

Připravili jsme postup zavádění systému energetického managementu

Podpořili jsme energetickou soběstačnost a rozvoj obnovitelných zdrojů energie

Analyzovali jsme datovou infrastrukturu a formulovali rozvoj metropolitní sítě

Konsolidovali jsme podklady a cíle rozvoje ICT prostředí napříč městem

Vyhodnotili jsme úroveň MKDS a připravili strukturu jeho modernizace

Navrhli jsme aktualizaci kompetencí a rolí městských organizací a odborů úřadu

Nachystali jsme kroky vedoucí ke zlepšení podnikatelského a inovačního prostředí

Zorganizovali jsme a vedli několik desítek pracovních jednání


Poskytované služby

Mapujeme a
analyzujeme současný stav.

Zpracováváme strategie, koncepce, akční plány i poziční dokumenty.

Definujeme cíle, formulujeme opatření.

V roli technického i projektového dozoru pomáháme při implementaci.

Nastavujeme organizačně kompetenční modely.

Stanovujeme standardy pro výběr technologických řešení.

Navrhujeme pilotní řešení i komplexní systémové projekty.

Vytváříme studie proveditelnosti i podpůrné analýzy.

Identifikujeme a vybíráme odpovídající nástroje financování.

Soubory ke stažení

Název souboru

IČO: 04153499

Italská 2581/67

Napište nám

mail@gatum.cz

© 2023 Gatum Group s. r. o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. C 243344

Cookies
GDPR